ประวัติความเป็นมา

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้  ( ถ้าจะให้เล่าละเอียด คงเล่ากันยืดยาว จึงขอสรุป สั้นๆ )

ในปี พ.ศ. 2531 บุคคลกลุ่มหนึ่งใน อำเภอศรีราชา จำนวน 33 ท่าน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการรับชมโทรทัศน์ที่สัญญาณภาพ และเสียงไม่ชัดเจน   เนื่องจากข้อจำกัด

ทางเทคโนโลยี่ อุปกรณ์การ รับ - ส่ง สัญญาณทางอากาศในสมัยนั้น ได้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการส่งสัญญาณภาพ และ เสียงไปทางสายเคเบิ้ลแทนการส่งทางอากาศ  ช่วงแรกได้ทำเคเบิลทางสายด้วยการออกอากาศ 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3,5,7,9,11 และช่อง 2 เป็นช่องของทางสถานีที่ผลิตข่าวท้องถิ่น รายการบันเทิง และ เผยแพ่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น  โดยคิดค่าบริการ 150 บาท/เดือน ซึ่งในสมัยนั้นมีสมาชิก 382 ราย ทำให้รายรับไม่สมดุลรายจ่าย

      จากนั้น ได้มีการรวมกลุ่มของบุคคลอีกครั้งหนึ่ง พร้อมจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พี.ที.วี. โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 22 คน โดยมี นาย พิแสง ทรงพัฒนะโยธิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ เป็นผู้อำนวยการสถานี พร้อมทั้งรับใบอนุญาต

จากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 ช่องความถี่ จนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มจำนวนช่องความถี่   และ  พัฒนาตามเทคโนโลยี

เพิ่มจำนวนช่องตอบสนองความต้องการของสมาชิก ให้รับข้อมูลข่าวสาร สาระ บันเทิง มากขึ้นเรื่อยๆ